Momentum – fånga köp- och säljtillfällen

Relative strength index (RSI) – mäter kortsiktiga styrkor och svagheter i aktiekursen. RSI indikatorn är ett hjälpmedel för att fånga dessa tillfällen och den kan användas både för kort- och långsiktiga strategier.

Tänk dig en oscillator, ju fler uppgångar och perioder med uppgång, så visar indikatorn ett värde närmare 100 och närmar 0 vid perioder av nedgång.

Oscillator mellan 0 och 100

Större uppgång och antal perioder med uppgång, närmare 100, säljläge?

Större nedgång och antal perioder med nedgång, närmare 0, köpläge?

En period kan vara x antal dagar men standardinställningen är 14 dagar eller perioder. Vid värden över 70 säger kan man uttrycka det som att aktien är överköpt och att sannolikheten för en nedgång av aktiekursen ökar och vid värden under 30 är aktien översåld vilket indikerar på att sannolikheten för en uppgång är att förvänta.

Standardinställningar 

14 perioder 

Värde över 70= överköpt 

Värde under 30 = Översålt

Som sagt, dyrt kan bli dyrare, men vid värdet 70 börjar det bli risk för att det skall vända nedåt. Signal under 30 nivån indikerar översåld och ger köpsignal

RSI är inte 100% träffsäkert, men den är ett beslutsunderlag som kan användas för att komplettera analys med nyckeltal och fundamental analys.

Man kan experimentera med standardinställningar.

Testa att justera antal perioder, pröva nivåer med 80-20 istället?

Standardinställningar är bra men det går som sagt att skruva på perioder och nivåer. Verktyget finns att använda på flera plattformar för teknisk analys, t ex börsdata, Nordnet m fl.

RSI primärt är till för den som vill vara lite mer aktiv med att köpa och sälja och då hitta rätt tillfälle. RSI är till god hjälp vid en trade som varar mer kortsiktigt eller någon månad. Indikatorn kan även användas vid mer långsiktig strategi om man vill gå in och köpa en viss aktie. Indikerar RSI att värdet är kring 70 kanske man skall avvakta lite, eller tvärtom, är RSI närmare 30 kan det vara en bekräftelse på att det är dags att köpa.

I exemplet nedan har jag tagit fram en bild med H&M:s aktie och RSI indikatorn finns i nedre delen av diagrammet. Titta själv och gör en bedömning av hur träffsäker indikatorn är. I diagrammet kan man konstatera att indikatorn är långtifrån träffsäker, men den är ett bra verktyg kompletterat med all annan analys.

Generellt kan man säga i det extrema läge vi befinner oss idag (200331)på börsen så är den generellt sett översåld. Av de aktier som finns i aktieportföljen är det endast en aktie som har ett RSI (14)-värde över 60, nämligen SCA B aktien (61,4) och tre aktier som har ett värde under 40, Nent (39,0), Electrolux (38,1) och JM (35,5). Köp- eller säljläge? Nja, det krävs nog mer kompletterande analys för att dra någon slutsats, men det kan konstateras att ingen aktie i portföljen har nått ända fram till 70 eller 30.

Annons

Håll koll på skuldsättningen

Jag har tidigare skrivit om hur man värderar aktier med tillgångar. I dagens blogg vänder jag på steken och tittar på skuldsidan. I en normal marknad säger oftast inte skuldsättningen något om potentialen uppåt, men skuldsättningen ger en uppfattning om risken och fallhöjden med bolaget.

Dessa tre nyckeltal är bra att ha med för att få en helhetsbild kring bolagens skuldsättning.

Nettoskuld = Räntebärande skulder – kassa/Tillgångarna i balansräkningen. 

Skuldsättning = Alla skulder (räntebärande, skatteskulder, avsättningar m m) /Eget kapital 

Soliditet = Eget kapital /Tillgångarna i balansräkningen

De här tre nyckeltalen kompletterar varandra tillsammans för att få en helhetsbild kring skuldsättningen. De flesta företag har en skuld, men ju högre skuld, ju högre risk. I ett normalläge säger inte skulden någonting om potentialen uppåt för aktiekursen, men något om risken och fallhöjden. I nuläget med Coronakrisen blir det väldigt påtagligt. Ju lägre skuldsättning, desto bättre förmåga att hantera minskade intäkter. Så håll på skulderna.

Hur värderar jag aktier med tillgångar – banker, investmentbolag och fastighetsaktier

I min portfölj har jag en hel del aktier med tillgångar som banker och investmentbolag. Hur värderar man aktier med tillgångar? Banker, investmentbolag och fastighetsaktier.

Banker, består av kunders kapital med in- o utlåning, ju mer de lånar in ju mer kan de låna ut.

Investmentbolag, består av andra bolag som de köper in och försöker förädla så tillgångsmassan ökar.

Fastighetsaktier, tillgången fastigheter som man köper in och försöker förädla.

Banker

När vi värderar Banker är det tre nyckeltal som är intressanta.

P/E=aktiekurs/vinst per aktie, detta nyckeltal känner de flesta till och teoretiskt sett så ju ett lägre ju bättre. 

K/I= Kostnad/intäkt, detta nyckeltal säger något om effektiviteten i en bank, ju lägre K/I ju effektivare är banken. K/I säger kort och gott hur mycket som försvinner iväg av varje intäktskrona. 

P/B pricetobook=Aktiepris/eget kapital per aktie, vad betalar du för aktieägarnas pengar i bolaget? P/B under 1 är positivt, då betalar du mindre än du får.

Investmentbolag

När det gäller investmentbolag jämför vi aktiepriset med substansvärdet per aktie. Substansvärdet är det totala värdet på ett bolags tillgångar.

Aktiepris högre än substansvärde per aktie=Premie. Du betalar mer än vad du får i tillgång.

Aktiepris lägre substansvärde per aktie=Rabatt. Du betalar mindre än vad du får i tillgång.

Ibindex.se redovisar detta på ett utmärkt sätt. Där kan du se vilka investmentbolag handlas till premie eller rabatt.

Teoretiskt sett är en rabatt att föredra, men är det så att man har ett förtroende för att ett investmentbolag har förmåga att skapa ytterligare värde på tillgångsmassan kan det vara värt att betala en premie. En för stor rabatt kan å andra sidan säga något om förtroendet för bolaget.

Fastighetsaktier

Även för fastighetsaktier jämför vi aktiepriset med substansvärdet per aktie. För fastighetsaktier finns det en europeisk standard för substansvärdet som kallas EPRA NAV, långsiktigt substansvärdet. 

(EPRA NAV=Långsiktigt substansvärde. Beräkning: Eget kapital i balansräkningen+återläggning räntederivat+återläggning uppskjuten skatt)

Fbindex.se kan du se vilka fastighetsbolag som handlas till rabatt eller premie.

Samma logik gäller som för investmentbolag vid jämförelsen mellan aktiepriset och substansvärdet per aktie.

Mer fastighetsaktier in i aktieportföljen

Aktieportföljen fyller på med mer aktier i SBB (Samhällsbyggnadsbolaget) och välkomnar Kungsleden som nytt bolag i portföljen.

Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) är efter förvärvet av Hemfosa Nordens största och en av Europas största ägare av social infrastruktur. SBBs fokus är långsiktigt ägande av hyresrätter i Sverige samt samhällsfastigheter och utvecklingsfastigheter i Norden. Den 17 mars var P/NAV 0.7 och P/E 4.75.

Kungsledens soliditet uppgick vid årsskiftet till 44 procent och belåningsgraden till 45,8 procent. Bolaget har inga obligations- eller banklåneförfall under 2020. Kungsleden har byggt upp en stark balansräkning och en bra mix av fastigheter i fyra prioriterade marknader Stockholm, Västerås, Göteborg och Malmö under de senaste fem åren. Den 17 mars var P/NAV 0.74 och P/E 6.6

Foto av Alexander Naglestad på Pexels.com

I min tidigare blogg kan man läsa om att de flesta fastighetsaktier handlas nu med en rejäl rabatt jämfört med substansvärdena, se https://aktieportfoljen.com/2020/03/23/nu-handlas-flera-fastighetsaktier-till-rabatt/

Ett axplock av nyheter om Aktieportföljens bolag

Henrik Henriksson, styrelseledamot i Hexagon sedan 2017, har köpt 5.600 aktier i mätteknikbolaget för 360 kronor styck, motsvarande totalt 2 miljoner kronor.

Med anledning av osäkerheten kring covid-19 har Volvo beslutat att dra in på extrautdelningen och skjuta fram bolagsstämman. Volvos nettokassaposition uppgick till 37 miljarder SEK efter pensionsåtaganden vid utgången av 2019. Avyttringen av UD Trucks kan addera ytterligare 22 miljarder SEK, om den går igenom. Volvos finansiella ställning är stark och t ex Swedbank rekommenderar köp.

Cellavision skriver själva i ett pressmeddelande att de ”har en god finansiell ställning, men sedan styrelsen lämnade sitt ursprungliga utdelningsförslag har världsläget förändrats avsevärt med anledning av covid-19. Styrelsen anser det därför motiverat att dra tillbaka förslaget om utdelning. Om det ekonomiska läget tillåter avser styrelsen att kalla till en extrastämma under senare delen av 2020 för att besluta om utdelning.”

Sandviks styrelse föreslår nu en utdelning på 3:00 kronor per aktie, vilket skiljer sig från tidigare förslag om 4:50 kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande ”Det är styrelsens avsikt att kalla till en extra bolagsstämma före slutet av oktober i år för att besluta om en extra utdelning om 1:50 kronor per aktie, förutsatt att marknaden har stabiliserats och att företagets finansiella ställning medger detta.” Sandvik skriver vidare att ”våra verksamheter i Kina är nu igång igen och närmar sig normal kapacitet. Under mars har osäkerheten kring coronavirusets effekter gradvis ökat på många andra håll i världen. De flesta produktionsenheter i Sandvikkoncernen har kunnat fortsätta sin verksamhet, men restriktioner från myndigheter har inneburit att produktionen för tillfället är pausad i Italien, Indien och delvis även i andra 
regioner.”

Intrum skriver att ”bolaget har en god likviditet och ett stabilt 
kassaflöde. Flera lån refinansierades under 2019 vilket gör att det endast är 
begränsade lånevolymer som förfaller under 2020 och 2021.”

Gruvbolaget Lundin Mining har vidtagit en rad åtgärder för att begränsa spridningen av covid-19, men produktion och leveranser av koncentrat från bolagets gruvor har hittills inte påverkats väsentligt.

Aktuellt om bolagen i Aktieportföljen

Allmänt

Nedgången är över 20 procent från tidigare rekordnivå och nu råder björnmarknad. För närvarande är vidare börsen extremt översåld, och OMXS30 har aldrig någonsin handlats så långt ifrån dess 200 dagars glidande medelvärde som nu. Nedgången i OMXS30 stannade upp när stödområdet vid 1230-1250 nåddes, och indexet konsoliderade i en veckas tid strax ovanför detta område. Swedbank ser det ”därför inte som osannolikt att marknaden inom kort skulle kunna stå inför en uppåtrekyl, driven av exempelvis ytterligare stimulanspaket, ljusglimtar vad gäller spridningen av covid-19 i Europa, eller köpflöden på grund av omallokeringsbehov hos pensions- och tillgångsallokerare.”

Europas banklobby, European Banking Federation (EBF), där den svenska bankföreningen ingår, överväger en gemensam ansats för att skrota utdelning under året, något som flera myndigheter vädjat till sektorn om mot bakgrund av den rådande pandemikrisen, rapporterar flera medier.

Foto av energepic.com på Pexels.com

Nyheter om aktieportföljens bolag

Electrolux kommer att ha det tufft under 2020, men medvind från lägre råmaterialkostnader och en stark balansräkning inger förtroende skriver Kepler Cheuvreux. Efter avknoppningen av Professional kommer den kvarvarande verksamheten att få ett tufft 2020 med sjunkande efterfrågan. Men Kepler Cheuvreux bedömer att efterfrågan kommer tillbaka under 2021, och lägre råvarukostnader som en följd av den långsammare globala tillväxten ger stöd i resultaträkningen.

IAR Systems vd Stefan Skarin har köpt 10.000 
aktier i bolaget, enligt Finansinspektionens insynsrapportering.

Husqvarnas initiala bedömning av påverkan från coronaviruset fokuserade på varuförsörjning från Kina, men effekten sprids nu dag för dag i Europa och USA och påverkar efterfrågan genom att länder sätts i karantän. Som en konsekvens sänker nu Swedbank estimaten med ytterligare 15% för intäkterna. Swedbank ser en svag utveckling fram till Q1 2021, men bedömer att bolaget klarar sig från en nyemission.

SSABs styrelse har tidigare föreslagit en utdelning om SEK 1,50 per 
aktie. Med anledning av rådande osäkerhet i samhället på grund av 
Covid-19 föreslår nu styrelsen att årsstämman den 1 april 2020 
beslutar om en utdelning om SEK 0,75 per aktie.

Hygien- och hälsobolaget Essity gynnas av coronapandemin, då konsumenterna bunkrar toalettpapper. Visserligen påverkas affärsområdet Professional Hygiene sannolikt negativt, men sammantaget bör effekten bli positiv. Därtill utvecklas kostnaderna för råvaror och energi gynnsamt för bolaget skriver Kepler Cheuvreux. ”Vi förväntar oss en stark utveckling för Essity under första halvåret, när konsumenter bunkrar toalettpapper i stora kvantiteter. Volymtillväxten i Europa har varit mellan 50 procent och 100 procent jämfört med samma period i fjol de senaste veckorna”, skriver Kepler Cheuvreux.

Foto av Anna Shvets på Pexels.com

Fastighetsaktier in i portföljen

Innan börsen öppnade idag lade jag en order på två fastighetsaktier, Castellum och SBB. Nu är jag tillbaka vid datorn efter en träningsrunda på landsvägscykeln och konstaterar att båda köpen genomförts direkt när börsen öppnade.

Fastighetsbolagen handlas nu till rabatt jämfört med substansvärdet, men vi vet inte om aktiepriserna kommer att falla ytterligare, vilket inte är osannolikt. Min strategi är att gå in i någon av de större bolagen med historiskt bra utdelning, undvika bolag som fokuserar mot hotell, och att köpa mindre poster spridda över tid. Jag har tidigare varit irriterad att jag missade uppgången inom fastighetssektorn. Nu tycker jag det är ett gyllene läge att gå in och investera i fasighetssektorn när aktiepriserna har rasat. De flesta aktierna bolagen handlas till rabatt jämfört med substansvärdet. Se min artikel igår om fastighetsaktier och deras substansvärden i relation till aktiepriserna https://aktieportfoljen.com/2020/03/23/nu-handlas-flera-fastighetsaktier-till-rabatt/

Castellum är det överlägset mest ägda bolaget bland fastighetsaktierna på Svenska börsen. Bolaget har fokus på kommersiella fastigheter i Storstockholm, Storgöteborg, Öresundsområdet, Mälardalen och Östra Götaland. Alla fastigheter ägs och förvaltas i Castellums sex dotterbolag; Eklandia Fastighets AB, Harry Sjögren, Fastighets AB Briggen, Fastighets AB Brostaden, Fastighets AB Corallen och Aspholmen Fastigheter. Den 17 mars var P/NAV 0.71 och P/E 6.71.

Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) är efter förvärvet av Hemfosa Nordens största och en av Europas största ägare av social infrastruktur. SBBs fokus är långsiktigt ägande av hyresrätter i Sverige samt samhällsfastigheter och utvecklingsfastigheter i Norden. Den 17 mars var P/NAV 0.7 och P/E 4.75.

I aktieportföljen kompletterar bolagen varandra med sina olika typer av fastighetsinnehav.

Svart vecka för utdelningarna – spararna har hittills gått miste om 44 miljarder

Coronavirusets ekonomiska efterskalv slår hårt på hundratusentals svenska aktiesparare som blir utan utdelning i vår. På måndagen ställde modejätten H&M in sin utdelning.
Enligt Di:s sammanställning har utdelningar för över 44 miljarder kronor från 31 bolag sänkts eller ställts in den senaste veckan.
— Läs på www.di.se/nyheter/svart-vecka-for-utdelningarna-spararna-har-hittills-gatt-miste-om-44-miljarder/