Fondportföljen

Fondportföljen skall vara diversierad och global. Storleksmässigt skall fondportföljen motsvara ca 40% av Aktieportföljens tillgångar exkl likvida medel. Genom fonderna kan man tillåta sig att flyga iväg lite och nå tillgångar och bolag som man annars inte själv vågar placera i.

  • Handelsbanken hållbar energi är en aktiefond som ska placera globalt i företag som utvecklar eller använder teknologier och metoder för att begränsa den globala uppvärmningen genom att direkt eller indirekt begränsa utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, häribland företag som positivt kan bidra till effektivare energianvändning genom bl.a. alternativa energikällor och miljöteknik. 
  • Swedbank Global Emerging Markets är en aktiefond med global inriktning mot tillväxtmarknader, som innebär de länder som inkluderas i MSCI Emerging Markets Index. Upp till 20 procent av fondens tillgångar kan också placeras i bolag i länder som inkluderas i MSCI Frontier Markets Index som är i ett ännu tidigare skede i utvecklingen jämfört med Emerging Markets. 
  • Swedbank Global impact. Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex som är MSCI All Country World Index (MSCI ACWI). Fonden placerar globalt i aktier huvudsakligen i företag som genom sina produkter, tjänster och verksamheter, enligt fondbolagets bedömning, bidrar till att uppfylla FN:s globala hållbara utvecklingsmål. Fondens tillgångar får även placeras i aktierelaterade överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, på konto hos kreditinstitut och i fondandelar, samt i derivatinstrument såsom ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden placerar globalt inklusive i tillväxtmarknader. Fonden är en temafond som vid val av bolag utgår ifrån FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. 
  • Swedbank kinafond. Fonden placerar i aktier i bolag inom olika branscher i Kina, Hongkong och Taiwan, samt i bolag som har en betydande anknytning till dessa länder. 
  • Swedbank ny teknik A. Fonden placerar huvudsakligen i aktier i svenska och nordiska mindre och medelstora bolag. Placeringarna koncentreras till bolag vars produkter och/eller tjänster har ett högt teknikinnehåll. Exempel på branscher där fonden placerar är IT/telekommunikation, läkemedel/medicinsk teknik, miljöteknik och industriteknik. Fonden kan placera upp till 40 procent av fondförmögenheten på marknader utanför Norden. 
  • Swedbanks småbolagsfonder Europa A. Fondens tillgångar placeras i små och medelstora europeiska bolag i olika branscher. Bolag som fonden placerar i ska ha ett börsvärde som vid investeringstillfället uppgår till högst fem miljarder euro. Fonden får även investera i bolag som vid investeringstillfället har ett högre börsvärde än fem miljarder euro, under förutsättning att bolaget ingår i fondens jämförelseindex. 
  • Swedbanks småbolagsfond Global A. Fonden placerar globalt i aktier, huvudsakligen i små och medelstora företag inom olika branscher. 
  • Swedbank Robur USA. Fonden placerar huvudsakligen i aktier i olika bolag och branscher i USA. Upp till tio procent av fondens tillgångar kan också placeras i Kanada och Mexiko.