Vinsthemtagning och omfördelning mellan portföljer

Aktieportföljen har idag sålt några innehav i tillväxtportföljen för att ta hem vinster och allokera om till utdelningsportföljen.

De innehav som sålts idag är

  • Electrolux professional, en avknoppning från Electrolux. Jag släpper aktien och säljer ”avknoppningen”.
  • NENT, en avknoppning från MTG som haft en bra kursuppgång.
  • Lundin Gold, dags att ta hem den senaste uppgången.
  • Recipharm, dags att ta hem den senaste uppgången.
  • Hexagon, passar på att ta hem en bra vinst, uppgången fortsätter säkert.
  • MTG, efter avknoppningen av Nent sjönk värdet rejält, nu är innehavet sålt.
  • Essity har haft en fantastisk utveckling och kommer säkert att ha det framöver också, men jag passar på att ta hem en bra vinst.

Aktieportföljens likviditetsandel har därmed ökat är nu inleds arbetet med att fylla på lite i taget i utdelningsportföljen.

Foto: Per Gustafsson Plats: Berlins tekniska universitet
Annons

Trio in i portföljen

Aktieportföljen kompletterar idag med tre nya företag in i portföljen:

  • SKANSKA – framgångsrik fastighetsutveckling
  • RECIPHARM – ledande kontraktstillverkare och lockande förvärvsstrategi
  • ELEKTA – världens näst största tillverkare av strålbehandlingsutrustning med en strukturell efterfrågan

SKANSKA

Skanska är ett av världens största bygg- och fastighetsutvecklingsbolag och nummer ett i Norden. Bolaget är verksamt på tio hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Bolaget har fyra divisioner: Byggverksamhet, Bostadsutveckling, Kommersiell utveckling och Infrastrukturutveckling.

Skanska har i dagarna fått en historisk order i Storbritannien. Byggbolaget ska bygga en höghastighetsjärnväg mellan London och Birmingham, en affär värd nära 14 miljarder kronor. 

Foto av Lex Photography på Pexels.com

Enligt Swedbank har ”Skanska har en attraktiv affärsmodell med en byggverksamhet som bedrivs med negativt rörelsekapital och där förskottsbetalningarna investeras i utvecklingsverksamheten med hög avkastning. Bolaget har varit framgångsrikt i sin fastighetsutvecklingsverksamhet där resultatet delvis har underskattats på grund av volatila kvartalseffekter. Då den amerikanska och polska verksamheten har drabbats av flera nedskrivningar de senaste åren, upplever vi att förväntningarna på byggdelen är alltför låga. Vi ser nu också tydliga tecken på att byggmarginalen stabiliserats, samtidigt som vi fortsatt ser goda utsikter för den kommersiella fastighetsutvecklingsportföljen. Utsikterna för innevarande år är i spåren av coronavirusutbrottet osäkra, men vi ser begränsad påverkan för nästkommande år och finnar aktien köpvärd.”

RECIPHARM

Recipharm har ett starkt förvärvsfacit inom den snabbt växande men fragmenterade kontraktstillverkningen av läkemedel. Nuvarande bud på branschkollegan Consort Medical skulle omedelbart lyfta vinsten per aktie och bolagets långsiktiga finansiella mål är ”uppmuntrande”, enligt Kepler Cheuvreux.

Enligt Swedbank är ”Recipharm verksam på en snabbväxande och högst fragmenterad marknad, där 70% av aktörerna står för 20% av intjäningen. Recipharm har en lång historia av lyckade företagsförvärv och med sin starka ställning i Europa är bolaget en naturlig köpare av andra aktörer. Vi ser att bolaget nu har en gedigen utveckling inom alla divisioner och finner bolagets långsiktiga finansiella mål uppmuntrande. Vi ser också positivt på budet på branschkollegan Consort Medical. Detta då det dels omedelbart skulle förbättra vinsten per aktie (EPS), och dels hjälpa Recipharm att bli en ledande spelare inom området inhalering.”

Foto av Anna Shvets på Pexels.com

ELEKTA

Elekta är världens näst största tillverkare av utrustning för strålbehandling, där bolaget tillsammans med konkurrenten Varian utgör 90% av den globala marknaden. Då cancer blir allt vanligare och strålbehandling är en av de mest effektiva behandlingsmetoderna råder det en strukturellt ökad efterfrågan för dess produkter. Tillväxtmarknader är vidare en mycket viktig marknad för denna typ av bolag.

Kepler Cheuvreux ”ser att Elekta kommer att kunna leverera bra tillväxt och lönsamhet framöver, drivit av strukturellt ökad efterfrågan och den oligopolliknande marknaden. En starkt bidragande orsak till tillväxten beror också på det nya systemet Unity. Elekta är fortsatt i ett tidigt stadium av denna nyckelproduktcykel, varför vi förväntar oss en god årlig tillväxt för såväl vinst som försäljning de kommande åren. Utöver detta har Kina presenterat en ambitiös investeringsplan för att adressera behoven av utrustning för strålterapi, vilket ytterligare kan komma att verka stöttande för tillväxten. Mer kortsiktigt accepterar vi att orderingången är volatil, vilket kan skapa slagighet kvartal över kvartal. Med tanke på den förväntat goda årliga vinsttillväxten de kommande åren har vi dock en positiv vy ur ett längre perspektiv. Andra möjliga triggers skulle kunna vara nya förvärv eller bud på bolaget.”