Tolka Resultaträkningen

Idag har jag gjort ett exempel på hur en resultaträkning är uppbyggd. Det finns en logik i uppställningen och vilka nyckeltal som kan hämtas. Exemplet innehåller fiktiva siffror och är förenklad, men är en bra checklista när jag skall tolka en skarp resultaträkning.

 1. När du köper en aktie, köper du en del i koncernen. Perioden är år 2019.
 2. Nettoomsättning är exkl moms. Avser de intäkter för de varor/tjänster som sålts under perioden.
 3. Kostnader för de varor som blev sålda under perioden. Kostnaden för varor som inte blev sålda finns i varulagret som återfinns i Balansräkningen.
 4. Med hjälp av Bruttoresultatet kan vi räkna ut Bruttoarginalen.
 5. Alla kostnader som inte är hänförliga till produktionen för de varor/tjänser som blev sålda, försäljning, administration, forskning och utveckling, avskrivningar m m.
 6. Rörelseresultatet. EBIT, Earnings Before Interest & Taxes. Med hjälp av Rörelseresultatet får vi fram Rörelsemarginalen.
 7. Ränteintäkter på likvida medel, placeringar och liknande.
 8. Räntekostnader för lån m m.
 9. Bokslutsdisposititoner.
 10. Resultat före skatt. (EBT, Earnings Before Taxes).
 11. I exemplet är det räknat på 20% bolagsskatt, kan variera mellan länder och över tiden.
 12. På sista raden ser vi Årets resultat/Vinsten.
 13. ROE (ReturnOnEquity) = Årets resultat/Eget kapital
 14. ROA (ReturnOnAsset) = 160/Totala tillgångar
 15. P/E-talet talar om vad jag betalar för aktiepris i förhållande till hur mycket vinst per aktie. Det som gör PEG-talet användbart är att man lägger på tillväxten i vinsten.  
 16. P/S-talet. För att räkna ut ett företags P/S-tal delar du aktiens pris med bolagets omsättning per aktie.
 17. I exemplet antar vi att aktiepriset är 10 kr.

Hur mäter man lönsamheten?

Alla vill ju ha lönsamma aktier att investera i. Frågan är, vad är lönsamhet och hur hittar man lönsamma aktier.

Ett sätt är att sätta vinsten i relation till investering och använda tre nyckeltal.

ROE, ReturnOnEquity, vinsten/eget kapital. Eget kapital kan lite förenklat sägas vara aktieägarnas kapital i bolaget. Detta tal är dock vagt. Haken är att du bara kollar på eget kapital. Vad händer om bolaget tar upp en massa lån? och samtidigt skapar mer vinst. Då dopas nyckeltalet; det ser bra ut, men du missar att det är skuldsatt.

ROA, ReturnOnAsset, Vinsten/totala tillgångar. För att ta reda på vinsten efter skatt så använder du resultaträkningen från den senaste kvartalrapporten eller från årsredovisningen om du vill jämföra från år till år. Det egna kapitalet anger företaget i balansräkningen, dvs tillgångar minus skulder. Nyckeltalet brukar ibland kallas för avkastning på eget kapital eller räntabilitet på eget kapital. Det här nyckeltalet ger en mer precis bild av lönsamheten. Ett mycket bättre verktyg eftersom det fångar upp skuldsättning och hela balansomslutningen, det blir mer rättvisande på så sätt. Företag med hög skuldsättning får lägre ROA. Jag använder ROE och ROA i kombination så att jag inte missar skuldsättningen.

Ibland används även det justerade egna kapitalet (JEK) i beräkningen. Då beräknas detta enligt JEK = Eget Kapital + Obeskattade reserver efter skatt. Du byter då ut EK i formen mot JEK.

ROIC, ReturnOnInvestedCapital, Vinsten/rörelsekapitalet+anläggningstillgångar-kassa. I det här nyckeltalet plockar du ut delarna i balansräkningen som är till för att skapa vinst, t ex maskiner, byggnader och anläggningstillgångar. Det är särskilt användbart när det gäller industribolag som Holmen och Atlas Copco eftersom deras balansräkningar ofta är fyllda med upplupna skatteskulder, avsättningar m m, dvs verksamheter som inte skapar vinst.

Hela poängen är att hitta företag som är duktiga på att skapa vinst i förhållande till hur mycket man har investerat.

Använd rullande 12 månader när du kollar balansräkningen, och försök lokalisera engångshändelse som kan göra nyckeltalen missvisande.

ROE på 10% är bra och upp mot 15-20% eller mer är väldigt lönsamt, men som sagt glöm inte att kolla ROA så att du inte missar skuldsättningen.

För alla tre nyckeltalen, ju högre ju bättre.