Min energiportfölj

Sakta men säkert har jag byggt upp en energiportfölj. Tyvärr är det oljedelen som går bäst för tillfället, men hoppas på nya ”vindar” snart. På sikt är det fossilfritt som gäller.

Ökar i vindkraft

Jag har mer och mer växlat upp i fossilfria energislag, främst vindkraft. Jag har idag tagit full position i Arise och äger sedan tidigare Transalta renewables, Orsted, och Capital Power. Vindkraftsaktier har i dag medvind på med stöd av planer att snabba på utbyggnaden av vindkraft, inte minst i Sverige. Sektorn har också den senaste tiden fått stöd av EU:s ambitioner att minska beroendet av import av fossila bränslen från Ryssland. Vidare väntas t ex Storbritannien i närtid presentera planer på utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Bolagen utvecklar, bygger och driver havs- och landbaserade vindkraftsparker, solcellsparker, vattenkraft, energilagringsanläggningar, anläggningar för förnybar vätgas och gröna bränslen samt bioenergianläggningar.

Lägst andel fossila bränslen i produktionen

Island, Schweiz, och Sverige är de länder som har lägst andel fossila bränslen i elproduktionen. Gemensamt för alla är att vattenkraft utgör en stor andel. För Sverige är kärnkraften nästan lika viktig som vattenkraften och även i Schweiz spelar kärnkraften en stor roll. Högst är användningen av fossila bränslen i Saudiarabien, Israel och Iran.

Vindkraft – evig energi

Jag försöker tillföra bolag till Aktieportföljen som direkt medverkar till energiomställningen. Exempel på innehav är 🇸🇪 Eolus vind, 🇸🇪 Soltech och 🇳🇴 Volue. Jakten på energiomställare har bara börjat. Ur investerarperspektivet är det intressant att fråga hur långt Sverige har kommit när det gäller utbyggnaden av ny energi; i dagens inlägg fokuserar jag på vindkraften?

Hur långt har Sverige kommit? Sverige har som mål att producera 100% förnybar el om 20 år och därför byggs det vindkraftverk som aldrig förr. Vid årsskiftet fanns det 3976 vindkraftverk, men egentligen är inte antalet det viktigaste, istället är det viktigare hur mycket el de producerar. I den nationella strategin räknar man med att det skall produceras 100 terawattimmar från vindkraftverk om 20 år. Idag är den siffran 23 terawattimmar och i detta nu byggs det för ytterligare 13 terawattimmar. Men när allt som byggs just nu är i drift beräknas endast en tredjedel av målet på 100 terawattimmar vara nått.

Vilka hinder finns det? Det byggs mest i norra Sverige där vindförutsättningarna goda och det är glest befolkat. Med dagens teknik, som tillåter högre höjd och större rotorblad, krävs det framöver färre vindkraftverk för att uppnå samma effekt. Men utbyggnaden av vindkraft är långt ifrån konfliktfri och protester framförs mot ljudbilden och att det blir en negativ påverkan på naturlivet. Samtidigt som vindkraften byggs ut i rekordfart kan det bli svårare för kommunerna att säga nej till nya vindkraftsparker. Vetorätten utreds nu av regeringen.