Mycket sol i Göteborg…

Annons

Snabb acceleration av Soltech efter emissionen – bolaget växlar upp

Det blev snabba besked från Soltech om aktuella förvärvsstrategier efter emissionen. Aktieportföljen deltog både i företrädes- och tilläggsemissionen och det är ingen tvekan om att bolaget nu lever upp till förväntningarna.

Soltech förvärvar:

  • 60% av solenergibolaget Miljö & Energi Ansvar Sverige AB (MEASOL).
  • Soltech Energy har tecknat avtal om 80 procent av aktierna i Takrekond i Småland AB och 100 procent av Takrekond i Kalmar AB.

Förvärven ovan beräknas bidra med över 150 miljoner i omsättning om 3 år och bolagets ambitiösa omsättningsmål börjar bli högst troliga.

Även i Kina händer det saker via dotterbolaget Advanced Soltech:

  • Advanced Soltech har meddelat att dotterbolaget ASRE tecknat en order på en solenergianläggning på 5,2 megawatt. Avtalet ger årliga intäkter på 4,1 miljoner kronor under avtalets 20-åriga löptid, vilket totalt innebär intäkter på 81,9 miljoner kronor.
  • ASRE har även tecknat avtal för en anläggning på 1,5 megawatt för årliga intäkter på 1,37 miljoner kronor. Över avtalet 20-åriga löptid innebär detta totalt 27,4 miljoner kronor i intäkter.
  • Dessutom har Advanced Soltech tagit in 131,5 miljoner kronor i nyemission av preferensaktier. Nyemissionen genomförs inför den planerade noteringen av Advanced Soltechs aktier på First North Growth Market.

Soltechs emission – hur går det?

Solenergiföretaget Soltechs stamaktie har gått upp 60% sedan den 10 augusti och emissionen meddelades. BTA aktien är just nu upp 88,3%. Aktieportföljen fick full tilldelning vid emissionen, både genom företrädesemissionen och övertilldelningen. Ja, man får helt enkelt vara mer än nöjd över händelseförloppet.

Totalt tecknades aktier för 676 miljoner kronor, varför Soltech har beslutat att även genomföra en riktad övertilldelningsemission. Soltech tillförs därmed sammanlagt drygt 144 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

BTA står för Betald Tecknad Aktie. BTA är en interimsaktie som innehas vid nyemission innan det nya aktiekapitalet registrerats.
För tiden fram till att emissionen formellt registrerats hos bolagsverket kallas aktien BTA. Vid samma tillfälle som BTA bokas in på din depå så bokas dina teckningsrätter ut. BTA bokas automatiskt om till den vanliga stamaktien så snart aktiekapitalhöjningen är klar hos Bolagsverket. Till dess att BTA:erna har omvandlats kan man vanligtvis handla med dem på börsen som om det vore en vanlig aktie.

Börsvärlden: Soltech Energy förvärvar 60 procent av företag som omsätter 15 miljoner kronor

För att inte missa soluppgången deltar Aktieportföljen i Soltechs pågående företrädesemission. Syftet med emissionen är att förvärva och utveckla koncernen.

Foto: Per Gustafsson. Plats: Jordö i Ronneby

Enligt Börsvärlden förvärvar ”Solenergiföretaget Soltech Energy 60 procent av sektorkollegan Miljö & Energi Ansvar Sverige (MEASOL), med option om att förvärva resterande 40 procent 2024. Det framgår av ett pressmeddelande”.

Soltech Energy genomför företrädesemission på 98 miljoner kronor

Ett av aktieportföljens innehav, Solenergiföretaget Soltech Energy, kommer att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 98 miljoner kronor.

Foto: Per Gustafsson

Vid stort intresse finns det även en möjlighet till en övertilldelningsemission på högst 46 miljoner kronor. I ett pressmeddelande framgår det att syftet med nyemissionen är att finansiera fortsatt expansion genom förvärv samt för att utveckla befintliga dotterbolag.

Villkoren i nyemissionen är 1:7, innebärande att sju befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 12 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 18 augusti och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 19 augusti. Teckningstiden löper från 24 augusti till 7 september och handel med teckningsrätter sker den 24 augusti till 3 september.

Enligt pressmeddelandet är ”styrelsens strategi fortsatt tillväxt såväl organiskt genom ökad försäljning av egna produkter som genom förvärv. Förvärven har som syfte att dels bidra till koncernens utveckling som helhet men också att dessa bolag skall fungera som marknadsföringskanaler för bolagets egna produkter”.

Det fullständiga prospektet publicerades idag och finns på Soltech Energys hemsida.

Framtiden – mer solenergi

Jag har länge haft en ambition att köpa in mig på solenergisidan. Igår slog jag till och valet föll på Soltech Energy som är listade på First North Stockholm.

Foto: Per Gustafsson. Plats: Karlskrona

Soltech utvecklar och producerar solceller, med ett fokus på estetiskt designade byggnadsintegrerade solceller. Genom det samägda bolaget, ASRE, finansierar och äger och bolaget också solenergiinstallationer i Kina som ger intäkter över längre perioder, upp till 25 år. Bolaget befinner sig i en stark tillväxtfas med ett uttalat fokus på omvandling av traditionella bolag till solenergi. Detta har bidragit med stark tillväxt och synergieffekter genom förvärv av hittills totalt 7 företag inom bl a fasad, tak och solcellsbranschen.

Soltech Energy Sweden AB inleder 2020 med ett stabilt kvartal där den svenska verksamheten ökar omsättningen med 22 procent jämfört med samma kvartal 2019. Den kinesiska delens verksamhet har fått minskade intäkter på omkring 5,5 miljoner kronor under kvartalet p g a Covid-19, men i samband med att Kina öppnar upp igen finns det troligen en snabb återhämtning.

Utfall och prognoser

MSEK2017201820192020P2021P2022P
Nettoomsättning
EBITDA
47,5
-13,1
53,7
17,6
323,3
88,3
644,4
172,9
897,8
339,3
1203
504,4
Källa: Soltech

Möjligheter +

Förvärvsstrategin går bra och ger stora möjligheter att öka den framtida omsättningen. Ytterligare förvärv kan öka aktiepriset.

Soltech produkter med byggnads- integrerade solceller förväntas växa starkt under de kommande åren. Produkterna är unika, till skillnad från utanpåliggande solceller, vilket gör produkterna mindre konkurrensutsatta.

Den elproducerande verksamheten i Kina har goda möjlighet att uppnå tillväxtplanen. Långa leveransavtal om 20 till 25 år skapar stabila och återkommande intäkter.

Risker

Statliga bidrag som stimulerar tillväxten är beroende av politiska beslut som är utanför bolagets kontroll.

Soltechs tillväxtplaner i Kina är avhängiga icke säkerställd extern finansiering.