Översålda index och VIX lugnare

Samtliga börser är nu översålda och endast Stockholm, Köpenhamn och Frankfurt trendar över MA200. VIX faller tillbaka igen efter att bankerna lugnat sig och marknaden prisat in den nya osäkra räntebanan från Centralbankerna. Det är tydligt att marknaden överreagerar på både positiva och negativa signaler. Köparna letar efter positiva tecken i inflationsutfall och olika index m m. Det kommer att vara volatilt ett tag framöver, men förr eller senare vänder det. Nu gäller det att ha torrt krut och fylla på i nedgångarna. Idag ser det ut som att vi får en positiv öppning. Kortsiktigt kan vi nog få en studs uppåt om inget mer ”går sönder”.

Annons

Handla med volatilitet

Bollinger band mäter standardavvikelser för att upptäcka stora och små rörelser. Bollinger modellen är en modell som tillåter användaren att jämföra volatiliteten och kursnivåer över en tidsperiod. Modellen består av tre grafer.

  • Ett enkelt glidande medelvärde i mitten.
  • Ett övre band (det glidande medelvärdet + 2 standard avvikelse)
  • Ett undre band (det glidande medelvärdet – 2 standard avvikelse)

Eftersom standardavvikelsen är ett mått på volatilitet, justerar Bollinger banden sig efter glidande medelvärdet, dvs rådande marknadsförhållanden. De vidgar sig under volatila marknadsförhållanden och drar ihop sig under minder volatila perioder (konsolidering).

Bollinger band visas grafiskt tillsammans med en tredje linje. Den är det glidande medelvärdet. Perioden för denna kan variera, 10 dagar för kort trading och 20 för den lite längre (3 mån), 50 dagar används för det långa perspektivet.

Hur tolkar vi Bollinger bandet?

Sök efter köptillfällen när kursen ligger vid det undre bandet (breakout i undre bandet, översålt), och sök efter säljtillfällen när kursen ligger runt det övre (breakout i övre bandet, överköpt).

Kraftiga rörelser tenderar att inträffa efter att banden har dragits ihop mot det glidande medelvärdet.

Toppar och bottnar utanför banden, som följs av toppar och bottnar innanför banden indikerar ett omslag i trenden.

En rörelse utanför banden tyder på en fortsättning av trenden.

Ett styrketecken visas när en aktie ligger och slå i underkant av sitt övre band.

En vändning i kursutvecklingen, alternativt en konsolidering sker ofta inte förrän de övre bollingerbanden har brutits ett par gånger.

Det är viktigt att tänka på att Bollinger band inte kan ge köp eller säljsignaler på egen hand. De måste kombineras med någon annan indikator. Ett förslag är att använda Bollinger band tillsammans med RSI eftersom när kursen når ett av banden betyder det en av två saker. Det kan betyda att trenden fortsätter eller det kan betyda att en motsatt reaktion är på väg.

Kombinerat med RSI får man en kraftfull indikator som visar på överköpta eller översålda förhållanden.

Momentum – fånga köp- och säljtillfällen

Relative strength index (RSI) – mäter kortsiktiga styrkor och svagheter i aktiekursen. RSI indikatorn är ett hjälpmedel för att fånga dessa tillfällen och den kan användas både för kort- och långsiktiga strategier.

Tänk dig en oscillator, ju fler uppgångar och perioder med uppgång, så visar indikatorn ett värde närmare 100 och närmar 0 vid perioder av nedgång.

Oscillator mellan 0 och 100

Större uppgång och antal perioder med uppgång, närmare 100, säljläge?

Större nedgång och antal perioder med nedgång, närmare 0, köpläge?

En period kan vara x antal dagar men standardinställningen är 14 dagar eller perioder. Vid värden över 70 säger kan man uttrycka det som att aktien är överköpt och att sannolikheten för en nedgång av aktiekursen ökar och vid värden under 30 är aktien översåld vilket indikerar på att sannolikheten för en uppgång är att förvänta.

Standardinställningar 

14 perioder 

Värde över 70= överköpt 

Värde under 30 = Översålt

Som sagt, dyrt kan bli dyrare, men vid värdet 70 börjar det bli risk för att det skall vända nedåt. Signal under 30 nivån indikerar översåld och ger köpsignal

RSI är inte 100% träffsäkert, men den är ett beslutsunderlag som kan användas för att komplettera analys med nyckeltal och fundamental analys.

Man kan experimentera med standardinställningar.

Testa att justera antal perioder, pröva nivåer med 80-20 istället?

Standardinställningar är bra men det går som sagt att skruva på perioder och nivåer. Verktyget finns att använda på flera plattformar för teknisk analys, t ex börsdata, Nordnet m fl.

RSI primärt är till för den som vill vara lite mer aktiv med att köpa och sälja och då hitta rätt tillfälle. RSI är till god hjälp vid en trade som varar mer kortsiktigt eller någon månad. Indikatorn kan även användas vid mer långsiktig strategi om man vill gå in och köpa en viss aktie. Indikerar RSI att värdet är kring 70 kanske man skall avvakta lite, eller tvärtom, är RSI närmare 30 kan det vara en bekräftelse på att det är dags att köpa.

I exemplet nedan har jag tagit fram en bild med H&M:s aktie och RSI indikatorn finns i nedre delen av diagrammet. Titta själv och gör en bedömning av hur träffsäker indikatorn är. I diagrammet kan man konstatera att indikatorn är långtifrån träffsäker, men den är ett bra verktyg kompletterat med all annan analys.

Generellt kan man säga i det extrema läge vi befinner oss idag (200331)på börsen så är den generellt sett översåld. Av de aktier som finns i aktieportföljen är det endast en aktie som har ett RSI (14)-värde över 60, nämligen SCA B aktien (61,4) och tre aktier som har ett värde under 40, Nent (39,0), Electrolux (38,1) och JM (35,5). Köp- eller säljläge? Nja, det krävs nog mer kompletterande analys för att dra någon slutsats, men det kan konstateras att ingen aktie i portföljen har nått ända fram till 70 eller 30.