Portföljförändringar och ökning i guld

Jag tar hem vinsten i Boliden och Lundin Mining. Koppar tillhör de råvaror som nu är i en bearish trend med nedgång på mer än 10% den senaste månaden. Även i Nordea gör jag en vinsthemtagning; över en månad har aktien fallit med mer än 10%. Jag ökar i guld (Wisdomtree physical gold). Guldet är stabilt och G7 länderna planerar en rysk guldbojkott. Ryssland producerar drygt 30% av världens guld.

Kopparrally på börsen

Just nu är det kopparrally på börsen. Jag har Boliden i Sverigeportföljen (ISK) och Lundin Mining i Utlandsportföljen (KF). Trots rusningen under pandemin står kopparn, till följd av den gröna omställningen, bara i början av en ny supercykel, enligt råvaruexperter. Det kan bli en långvarig utbudsbrist och ett prislyft på minst 50 procent de närmaste åren, heter det. Gruvaktier har fått en smakstart på året.(Di)

Ras i gruvaktien – dippköp

Det var inte bara Novo Nordisk jag dippköpte igår när den var ner -13% (se inlägg igår). Jag slog även till och tog in Lundin mining i portföljen när den rasade -15% pga förvärv och ny politisk majoritet i Chile där gruvan ligger. Världens börser var generellt negativa igår, vilket medverkade till en överreaktion enligt min mening. Både Novo Nordisk och Lundin Mining öppnar på omkring +1,3-2,0% idag i en positiv börs. Båda bolagen har alla möjligheter att nu överraska positivt, marknadens reaktioner ser jag inte som effektiva. De här nervösa och volatila dagarna försöker jag köpa på rött och sälja på grönt, eller köpa vid rädsla och sälja vid eufori som Buffet uttrycker det. Utifrån egen analys vågar jag gå emot analytiker och marknad. Det här är bara mina egna åsikter och ingen rekommendation och nämnda strategi är förenat med hög risk.

Påfyllning i gruvan – Lundin Mining

Aktieportföljen köper mer av Lundin Mining som är en av Swedbanks sektorsfavoriter. Så här presenterar Swedbank aktien:

  • Fokuserad kopparproducent
  • Stark balansräkning och attraktiv vinstprofil
  • Värdering väl under historiskt snitt

”Lundin Mining är ett gruvbolag med verksamheter i Chile, Portugal, Sverige och USA. Bolagets fokus är på att utvinna basmetaller och då framförallt koppar som motsvarar cirka 65% av försäljningen. Andra viktiga metaller är zink, nickel och bly. Lundin mining har även en uttalad tillväxtstrategi, både genom förvärv och genom att utveckla sina egna gruvor.”

”Lundin Mining har de senaste åren investerat i en förbättrad produktionsprofil vid sin stora koppargruva Candelaria i Chile. Utöver detta har man även investerat i en fördubblad zinkproduktion vid Neves-Corvo i Portugal samt förvärvat koppar/guld-gruvan Chapada i Brasilien. Koppar är Lundin’s huvudmetall och vi ser en långsiktig god potential i kopparmarknaden på grund av en brist på nya högkvalitativa projekt efter år av underinvestering, ett ökat miljöfokus som stödjer efterfrågan och begränsar produktion samt en nedåtgående trend i malmhalterna globalt. Efter de senaste årens stora investeringar ser vi nu att investeringstakten kommer att minska mot underhållsnivåer under 2021-22E. Detta innebär att bolagets vinstprofil de kommande åren ser attraktiv ut, med ökad intjäning samt goda kassaflöden. Lundin Mining värderas dock för närvarande väl under de sista tio årens snitt, och vi ser därför att en betydande omvärderingspotential föreligger i bolaget.”

Ett axplock av nyheter om Aktieportföljens bolag

Henrik Henriksson, styrelseledamot i Hexagon sedan 2017, har köpt 5.600 aktier i mätteknikbolaget för 360 kronor styck, motsvarande totalt 2 miljoner kronor.

Med anledning av osäkerheten kring covid-19 har Volvo beslutat att dra in på extrautdelningen och skjuta fram bolagsstämman. Volvos nettokassaposition uppgick till 37 miljarder SEK efter pensionsåtaganden vid utgången av 2019. Avyttringen av UD Trucks kan addera ytterligare 22 miljarder SEK, om den går igenom. Volvos finansiella ställning är stark och t ex Swedbank rekommenderar köp.

Cellavision skriver själva i ett pressmeddelande att de ”har en god finansiell ställning, men sedan styrelsen lämnade sitt ursprungliga utdelningsförslag har världsläget förändrats avsevärt med anledning av covid-19. Styrelsen anser det därför motiverat att dra tillbaka förslaget om utdelning. Om det ekonomiska läget tillåter avser styrelsen att kalla till en extrastämma under senare delen av 2020 för att besluta om utdelning.”

Sandviks styrelse föreslår nu en utdelning på 3:00 kronor per aktie, vilket skiljer sig från tidigare förslag om 4:50 kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande ”Det är styrelsens avsikt att kalla till en extra bolagsstämma före slutet av oktober i år för att besluta om en extra utdelning om 1:50 kronor per aktie, förutsatt att marknaden har stabiliserats och att företagets finansiella ställning medger detta.” Sandvik skriver vidare att ”våra verksamheter i Kina är nu igång igen och närmar sig normal kapacitet. Under mars har osäkerheten kring coronavirusets effekter gradvis ökat på många andra håll i världen. De flesta produktionsenheter i Sandvikkoncernen har kunnat fortsätta sin verksamhet, men restriktioner från myndigheter har inneburit att produktionen för tillfället är pausad i Italien, Indien och delvis även i andra 
regioner.”

Intrum skriver att ”bolaget har en god likviditet och ett stabilt 
kassaflöde. Flera lån refinansierades under 2019 vilket gör att det endast är 
begränsade lånevolymer som förfaller under 2020 och 2021.”

Gruvbolaget Lundin Mining har vidtagit en rad åtgärder för att begränsa spridningen av covid-19, men produktion och leveranser av koncentrat från bolagets gruvor har hittills inte påverkats väsentligt.